top-mu4-01.jpg

top-mu4-02.jpg

top-mu4-03.jpg

top-mu4-04.jpg

top-mu4-05.jpg

top-mu4-06.jpg

top-mu4-07.jpg

  

  

 

교육 프로그램

 

 

 

 

 

dia_brown.gif 호스피스 자원봉사자 신규교육 (년 2-3회 실시)

이론교육

입관체험

발마사지 이론 및 실습

 

교육 중

 

dia_brown.gif 가족교육 (주 1회 실시)

통증관리

영양 및 장례

 

 

 

 

 

 

 

 

opyright © 2006 대구파티마병원 호스피스 All rights reserved. 우) 701-600 대구광역시 동구 신암동 576-31 / Tel: 053) 940-7415~6  /  Fax: 053) 940-7461